Programi EBRD

Programi EBRD

Banka ProCredit në bashkëpunim me BERZH (Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim) ju ofrojnë një mundësi të re për të plotësuar nevojat e bizneseve si për investime  ne asete fikse ashtu edhe kapital pune

Aktivitetet qe mund te perfitojne nga  AGROFIN jane:

  • Fabrika të përpunimit të qumështit, mishit, prodhues të vajrave ushqimore dhe ushqimeve të paketuara.
  • Tregtues të pajisjeve, makinerive dhe automjeteve bujqësore, dhoma frigoriferike.
  • Tregtues me shumicë dhe pakicë të produkteve ushqimore si supermarkete, tregti të sheqerit, vajit.
  • Procesues dhe prodhues të produkteve bujqësore duke përfshirë baxho, përpunim mishi, prodhues të vajrave ushqimore, prodhues të ushqimeve të paketuara, prodhues të pijeve joalkolike, ujit, verës, prodhues të produkteve të brumit etj.
  • Fermë për mbarështim të gjësë së gjallë ;Kultivim të perimeve në fushë të hapur apo sera.

Shuma e financimit

Valuta

Kohëzgjatja e kredisë

Kolateral

Shuma minimale 4’000’000 lek dhe shuma maksimale në varësi të planit të investimit

Lek dhe Eur

Deri në 8 vjet

50% mbulim me hipotekë