Kredi për Investime

Kreditë

Ofrojmë financim afatgjatë për çdo biznes që ushtron aktivitet në fushën e prodhimit, perpunimit , tregtisë dhe shërbimeve, mbështetur në një analizë të plotë financiare si dhe në planin e investimit.

Kredia për investime ju ofron mbështetje:

  • Për të blerë, zgjeruar apo rikonstruktuar ambientet e biznesit tuaj
  • Për të blerë pajisje apo makineri të reja ose të përdorura të nevojshme në biznesin tuaj.

Kushtet e përgjithshme

Kohëzgjatja

Dokumentat e nevojshme

Interesi

Klient përfitues

Deri në 10 vjet

  • Dokumentat ligjor dhe financiar të biznesit
  • Plani investimit të biznesit tuaj
  • Dokumentat e garancisë hipotekore
  • Kartë Identiteti

 

Kreditë mbi 3 vjet ofrohen me normë interesi të ndryshueshme

Biznes I licencuar dhe aktiv të paktën që prej 6 muaj